Qeveria: Ja çfarë nënshkruajtëm për telekomunikacionin!

Qeveria u ka shpërndarë mediave marrëveshjen e Telekomunikacionit dhe të Energjisë, që kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi dhe kryeministri i Serbisë, Ivica Daçiq e kanë nënshkruar në Bruksel. Në vazhdom keni të plotë marrëveshjen, siç e ka dërguar Zyra për Media e Qeverisë.

KODI:

Kosova nga marrëveshja për telekomunikacionin lidhur me çështjen e kodit ka siguruar pre-dispozitat dhe garancitë e munguara për sigurimin e kodit shtetëror të telefonisë. Këto pre-dispozita dhe garanci do ofrohen dhe mbikëqyren nga vet Bashkimi Evropian i cili do e përkrahë kërkesën e Kosovës për sigurim te kodit shtetëror konform parimeve dhe procedurave të ITU-së.

Siç parasheh marrëveshja brenda afatit 3 mujor palët në mbikëqyrjen dhe lehtësimin e BE-së duhet të gjejnë modalitet për paraqitjen e kërkesës së Kosovës për ndarjen e kodit tre shifror + 383 ose + 384 dhe ky është dhe mbetet kushti që Autoriteti Rregullator të filloj me shqyrtimin e kërkesës për lejimin e përkohshëm të operimit të kufizuar të një operatori në pjesën veriore të Kosovës deri në organizimin e ankandit/tenderit ndërkombëtar për hapje të brezeve frekuencore konform ligjeve dhe rregulloreve të aplikueshme në Republikën e Kosovës. Përfundimisht, kjo nënkupton vendosjen e ligjshmërisë dhe rregullimit edhe në këtë pjesë të vendit tonë dhe në praktikë kjo nënkupton se operatorët tjerë Serb duhet të ndërpresim operimet dhe ofrimin e shërbimeve të pa-autorizuara.

Operatorët e licencuar (në veçanti operatori publik, Vala), pas fillimit të përdorimit unik të kodit nga Janari i vitit 2015 do kursej mjete financiare në vlerë vjetore prej rreth 7 deri 8 milion Euro (kosto direkte si rezultat i përdorimit të kodit të huaj shtetëror).

MARRËVESHTJET MES RREGULLATORVE:

Kjo marrëveshje siguron dhe krijon parakushtet e munguara për arritjen e marrëveshjeve teknike që ndërlidhen me planifikimin, shfrytëzimin dhe menaxhimin e përgjithshëm të radio frekuencave në dyja vendet duke evituar dhe përfundimisht shmangur interferencat radio frekuencore të shkaktuara nga infrastruktura telekomunikuese dhe radio difuzive (TV dhe Radio sinjaleve)rreth kufijve shtetëror të vendit tonë.

Marrëveshja krijon parakushtet dhe hap perspektivën komerciale që operatorët e dyja vendeve të arrijnë marrëveshje për roaming-un dhe interkoneksionin. Arritja e këtyre marrëveshjeve do ndikoj drejtpërsëdrejti në uljen e tarifave dhe rrjedhimisht kostove të komunikimeve për qytetarët e dyja vendeve pa dallim përkatësie etnike.

TELEFONIA FIKSE:

Ligji i Komunikimeve Elektronike dhe rregulloret e Autoritetit Rregullator nuk parashohin kufizime në numrin e licencave për këtë segment të komunikimeve dhe në këtë rrafsh Kosova mirëpret investimet në këtë segment sidomos marr parasysh trendin në rënie të përdorimit të këtij shërbimi dhe investimet e reja të munguara në këtë segment që do krijonin vende të reja të punës dhe mundësi të zgjedhjes alternative të shërbimeve të komunikimeve nga ana e qytetarëve të vendit tonë.

TELEFONIA MOBILE:

Marrëveshja parasheh që pjesa e mbetur e infrastrukturës telekomunikuese në veri të vendit të lejohet të operoj në përputhje dhe harmoni të plotë me ligjet dhe rregulloret e aplikueshme në Kosovë. Ky lejim për sektorin nën-kupton vendosjen përfundimtare të ligjshmërisë dhe ofrimit të shërbimeve të rregulluara dhe mbikëqyrura nga ana e Autoriteti Rregullator në dhe me përmbushje të plotë të të gjitha detyrimeve administrative dhe financiare ndaj organeve të shtetit, si; ARKEP, ATK, Doganat, etj.

Ky lejim i përkohshëm në asnjë rrethanë nuk nën-kupton dhe duhet të interpretohet si LICENCË e rregullt dhe përfundimisht e eliminon kuptimin apo mundësimin e interpretimit e të qenurit si; Operator i Tretë i telefonisë mobile.

Marrëveshja krijon parakushtet që nga shtrirja e ligjshmërisë dhe rregullimit edhe në këtë pjesë të vendit të sigurohet një pasqyrë e plotë dhe e qartë e konkurrentshmërisë në sektor, ofrohet dhe garantohet siguria ligjore për investitorët aktual dhe ata të rinj, si dhe të inkasohen të hyra të konsiderueshme shtesë për buxhetin e vendit.

SHËRBIMET POSTARE:

Marrëveshja ka të përfshirë edhe pajtimin e palëve për arritjen e marrëveshjes teknike për shërbimet postare e cila fillimisht është refuzuar nga pala Serbe dhe kjo është dhe paraqet edhe një lëvizje para në ndërkombëtarizimin e shërbimeve postare dhe anëtarësimin e Postës së Kosovës pranë UPU (Unioni Postar Ndërkombëtar /Universal Postal Union) dhe Post Europa.

GRUPI TEKNIK IMPLEMENTUES:

Marrëveshja parasheh krijimin e grupeve për implementimin e kësaj marrëveshje e cila do mbikëqyret pranë nga BE-ja me mandat hartimin e planit të veprimit për jetësimin e marrëveshjes kornizë.

Marrëveshja për Energjinë – rëndësia e saj

Në nivelin e transmisionit:

Operatori i transmisionit i Serbisë është zotuar që do t’a njeh ndërkombëtarisht KOSTT-in si operator i vetëm i transmisionit në tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe këtë njohje do ta materializoj duke nënshkruar Marrëveshje përkatëse sipas standardeve të ENTSO-E (Asociacioni i Operatorëve të Transmsionit, Sistemit dhe Tregut për energji elektrike në Evropë).

Me këtë marrëveshje Operatori serb i transmisionit do të mbështesë edhe anëtarësimin e KOSTT në ENTSO-e d.mt.h nuk do të bëjë obstrukcione si deri më tani.

Materialisht këto përfitime mund të priten:

Kosova, respektivisht KOSTT-i mund të arkëtoj të hyra nga energjia e transituar për vende të treta meqë me firmosjen e marrëveshjes KOSTT-I bëhet pjesë e mekanizmit për kooperim ndërmjet operatorëve në nivel evropian. Duke iu referuar të dhënave energjetike nga e kaluara këto të hyra mund të arrijnë deri 1,500,000.00 -2,500,000.00 Euro/vit.

KOSTT-i mund të arkëtoj të hyra nga ndarja e kapaciteteve të transmisionit në linjat e interkonjeksionit me vendet fqinjë në rastet e kongjestioneve. Të dhënat paraprake që janë vlerësuar në mënyrë të përafërt qojnë deri ke informacioni se këto të hyra mund të arrijnë vlerën deri 1,500,000 Euro/vit.

Zvogëlimi i çmimeve të importit të energjisë për 19% të vlerës së TVSH ashtu si Serbia ka ngarkuar kompanitë tregtare që kanë eksportuar në Kosovë.

Gjithashtu palët janë zotuar që për periudhën e kaluar mbi bazën e parimeve dhe praktikave të mekanizmave të zbatuara në të kaluarën të gjejnë zgjidhje për kërkesat e dyanshme për transit dhe ndarja e kapaciteteve të transmisionit në linjat e interkonjeksionit. Nëse nuk mund të gjejnë marrëveshje të kënaqshme për të dy anët atëherë arbitrazhi ndërkombëtar vihet në veprim. (Kontesti sipas vlerësimeve të KOSTT për tërë periudhën e kaluar mund sillet në vlerat 25 deri 30 milion euro).

KOSTT-i me marrjen nën kontroll të nënstacionit të Vallaqit (110/35kV) në pjesën veriore praktikisht vendos kontrollin në tërë sistemin e transmisionit dhe ndërhyrja ilegale e operatorëve serb në pjesën veriore pushon duke përfshirë kontrollin dispeçerik të HC Ujmanit dhe importin në linjën 110kV nga Novi Pazari.

Bashkëpunimet në nivel të Autoriteteve Rregullatore:

Gjithashtu palët janë dakorduar të bashkëpunojnë në krijimin e kornizave rregullatorë që në harmoni me Traktatin mbi energji që mund të njohin licencat e njeri tjetrit gjatë tregtimit me energji elektrike.

Pas nënshkrimit përveç atyre provizioneve që në marrëveshje janë trajtuar për veprim saktësisht dhe obligojnë palët menjëherë për veprim si Marrëveshja për Interkonjeksion, Kërkesat nga e kaluara e që adresojnë saktë KOSTT dhe EMS, për çështjet tjera do të formohen grupet implementuese për t’u marrë vesh Planin e Implementimit dhe më pas Planin e Veprimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.