Ballina / RAJONI / Financat hartojnë deklaratën e rreziqeve fiskale

Financat hartojnë deklaratën e rreziqeve fiskale

Buxheti i Shqipërisë është ndikuar shpeshherë nga rreziqe që nuk kishin mundur të parashikoheshin, të tilla si krizat energjetike, apo borxhet e fshehura.

Duke pasur parasysh këtë, nën asistencën e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore një njësi Risku Fiskal u krijua me skemën e re organizative në fund të marsit 2017 brenda Drejtorisë së buxhetit në Ministrinë e Financave e cila ka për qëllim të monitoruar risqet buxhetore.

Për këtë qëllim, mësohet se procesi i punësimit të dy specialistëve dhe i një drejtuesi sektori u finalizua në tetor 2016. Ndërkohë, asistenca në kuadër të projektit të FMN / BE pritet të ndihmojë me zhvillimin e Njësisë gjatë vitit 2017.

Sipas Ministrisë së Financave, qëllimi kryesor i kësaj njësie do të jetë monitorimi dhe raportimi periodik i risqeve fiskale që lidhen me parashikimet makroekonomike; borxhi dhe borxhet e qeverisë qendrore dhe lokale; Qeveria qendrore PPP, NSH dhe investimet publike;

Mbledhja e të ardhurave nga qeveria qendrore; Sektori financiar dhe kthimi i qeverisë qendrore, të vlerësuara rregullisht nga departamentet përkatëse brenda MF. Po ashtu, kjo njësi duhet të përgatisë Deklaratën e Risqeve Fiskale (DRF) duke përfshirë të gjitha rreziqet e përmendura më lart. DRF do të raportohet në qeveri dhe do t’i paraqitet Parlamentit në bazë vjetore nga viti 2017.

Ajo duhet të vlerësojë gjithashtu risqet fiskale të ndërmarrjeve Shtetërore, duke koordinuar departamentet e tjera brenda MF në identifikimin dhe vlerësimin e risqeve të mbetura fiskale që i përkasin fushës së tyre të mbulimit. Frekuenca dhe formatet e raportimit të risqeve do të përfshihen në Udhëzimin Metodologjik të Risqeve Fiskale, i cili do të miratohet nga ministri i Financave.

Ligji Organik i buxhetit është ndryshuar për të forcuar mbikëqyrjen e Ministrisë se Financave në ndërmarrjet shtetërore duke futur rregulla të reja të monitorimit për “njësi të qeverisjes jo të përgjithshme”, të cilat përfitojnë nga fondet buxhetore dhe/ose nga garancitë shtetërore.

Sipas nenit 4/2 të Ligjit të ndryshuar, planet financiare vjetore dhe pasqyrat financiare tremujore të secilës njësi të qeverisë jo të përgjithshme do t’i dorëzohen Ministrisë së Financave, e cila do të vlerësojë NSH-të më të rëndësishme nga perspektiva e riskut fiskal dhe do të përfshijë një analizë përmbledhëse në deklaratën e riskut fiskal.

@Fluidi

Provo po ashtu

maqedonia e greqia

Maqedonia e Greqia, nënshkruan marrëveshjen për emrin

Maqedonia dhe Greqia të dielën nënshkruan marrëveshjen për zgjidhjen e kontestit shumëvjeçar të emrit. Dokumenti …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.